REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO „CZYM JEST NIEPODLEGŁOŚĆ ?”

Ogłaszając konkursu literacki pragniemy zachęcić młodzież do zastanowienia się nad tym, co niepodległość znaczyła dla wcześniejszych pokoleń, na czym polega dzisiaj oraz  czym powinna być dla młodych ludzi będących u progu dorosłego życia.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej  z siedzibą w Krakowie, przy  ul. Brackiej  13/1 , wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000497204.

2.  Organizator powoła Komisję  Konkursową, która będzie nadzorować prawidłowy  przebieg konkursu. W skład Komisji Konkursowej wejdą przedstawiciele Organizatora oraz  osoby przez niego powołane.

3. Partnerem konkursu jest Kongres Oświaty Polonijnej.  

4. Wszelkie informacje dotyczące konkursu można pobrać ze strony www.okp.krakow.pl Ewentualne zmiany i modyfikacje regulaminu konkursu, Organizator będzie zamieszczać na wskazanej wyżej stronie.

5. Konkurs rozpoczyna się 1 kwietnia 2019 r. i trwać będzie do 30 października 2019 r.

§ 2 Cel i przedmiot konkursu

1.Celem konkursu jest:

a) kształtowanie poczucia własnej tożsamości narodowej oraz postawy patriotycznej;

b) rozwijanie kreatywności oraz uzdolnień literackich uczniów;

c) przedstawienie własnej interpretacji pojęcia niepodległość.

2. Przedmiotem konkursu jest praca literacka podejmująca zagadnienie „Czym jest niepodległość” oparta na osobistych przemyśleniach i refleksjach.

§ 3 Warunki uczestnictwa

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół polonijnych i polskich za granicą w wieku od 13 do 17 lat.

2. Udział w konkursie jest bezpłatny.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest  napisanie pracy literackiej oraz  wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez rodziców lub prawnego opiekuna dziecka (załącznik nr 1 do regulaminu). Prace przesłane bez podpisanego formularza nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem pracy ponosi uczestnik konkursu.

§ 4 Wymagania dotyczące prac

1. W konkursie można przedstawić utwór literacki,  opowiadanie, reportaż, wywiad, kartkę z pamiętnika,  esej przygotowany na podstawie relacji przekazanych prze bliskich, znajomych  bądź opracowany na podstawie materiałów archiwalnych (prasa, reportaże filmowe, źródła historyczne).

2. Prace nie mogą przekraczać 5 stron formatu A4;  interlinia 1,15 lub 1,5 ; czcionka Times New Roman 12.

3. Każda praca musi być podpisana wybranym przez jej autora godłem literowym (pseudonimem).

4. Prace  nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi oraz  nienagradzanymi. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.

5. Prace mogą być wzbogacone zdjęciami, które są własnością autora pracy.

§ 5 Zgłoszenie udziału w konkursie

1. Uczestnik konkursu  może zgłosić  tylko jedną pracę literacką.

2. Każde zgłoszenie powinno zawierać pracę  oraz wypełniony  i podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu.

3. Zgłoszenia można dokonywać w wybrany sposób poprzez:

a) przesłanie pocztą na adres: Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej, skrytka pocztowa 257, 30-960 Kraków, Polska

b) wysłanie e-mailem na adres: konkursniepodlegla1918@gmail.com

4. Zgłoszenia należy dokonać do dnia 30 października  2019 roku.

5. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora do celów związanych z konkursem, jego promocją oraz kontrolą i rozliczaniem zadania publicznego.    

6. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich aktualizacji na warunkach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

7. Dokonanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków zawartych w regulaminie.

8. Prace  zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Organizatora.

9. Autorzy prac przenoszą bezpłatnie  na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do nadesłanych prac. Wyrażają tym samym zgodę na ich reprodukcję w druku oraz używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.

§ 6 Ogłoszenie wyników

1. Po upływie terminu zgłoszeń, Komisja Konkursowa dokona oceny prezentacji uwzględniając:

a) sposób ujęcia tematu;

b) oryginalność kompozycji, narracji i  obrazowania tematyki konkursowej;

c) poprawność stylistyczną, gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną;

d) ogólny wyraz artystyczny nadesłanej pracy literackiej.

2. Organizator przewiduje wyłonienie trzech najlepszych prac i przyznanie im  I, II i III miejsca.  

3. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

4. Autorzy nagrodzonych prac zostaną powiadomieni przez Organizatora e- mailem  o przyznaniu nagrody. Informacje umieszczone zostaną również na stronie internetowej www.okp.krakow.pl

5. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Załącznik nr 1 do regulaminu. Formularz zgłoszeniowy do pobrania.

Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

Partnerem projektu jest Kongres Oświaty Polonijnej.