REGULAMIN KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ „WYBITNA POSTAĆ NIEPODLEGŁEJ POLSKI”

Założeniem konkursu na prezentację multimedialną jest zainspirowanie uczniów do bliższego poznania i zaprezentowania rówieśnikom postaci historycznej zasłużonej dla odbudowy niepodległej Polski.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej  z siedzibą w Krakowie, przy  ul. Brackiej  13/1 , wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000497204.

2.  Organizator powoła Komisję  Konkursową, która będzie nadzorować prawidłowy  przebieg konkursu. W skład Komisji Konkursowej wejdą przedstawiciele Organizatora oraz  osoby przez niego powołane.

3. Partnerem konkursu jest Kongres Oświaty Polonijnej.  

4. Wszelkie informacje dotyczące konkursu można pobrać ze strony www.okp.krakow.pl Ewentualne zmiany i modyfikacje regulaminu konkursu, Organizator będzie zamieszczać na wskazanej wyżej stronie.

5. Konkurs rozpoczyna się 1 kwietnia 2019 r. i trwać będzie do 30 października 2019 r.

§ 2 Cel i przedmiot konkursu

1.Celem konkursu jest:

a) pogłębienie  wiedzy na temat odzyskania przez Polskę niepodległości wśród uczniów szkół polonijnych i polskich za granicą;

b) rozwijanie umiejętności wykorzystania dostępnych materiałów źródłowych i fotograficznych  do opracowania prezentacji multimedialnej.

2. Przedmiotem konkursu jest prezentacja multimedialna przedstawiająca  wybraną postać historyczną, która przyczyniła się do  odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku  lub wniosła wkład w odbudowę  II Rzeczypospolitej.

§ 3 Warunki uczestnictwa

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół polonijnych i polskich za granicą w wieku od 13 do 17 lat.

2. Udział w konkursie jest bezpłatny.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest  wykonanie prezentacji multimedialnej oraz  wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez rodziców lub prawnego opiekuna dziecka (załącznik nr 1 do regulaminu). Prezentacje przesłane bez podpisanego formularza nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem prezentacji ponosi uczestnik konkursu.

§ 4 Wymagania dotyczące prac

1. Prezentacja powinna być  wykonana  za pomocą programu Microsoft Power Point.

2. Prezentacja konkursowa musi zawierać od 10 do 20 slajdów. Na pierwszym slajdzie należy zamieścić nazwę konkursu, imię i nazwisko autora pracy, nazwę szkoły. Ostatni slajd powinien zawierać bibliografię (źródła, z których korzystano przy tworzeniu prezentacji, w tym również strony internetowe).

3. Prezentacje  nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi oraz  nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.

§ 5 Zgłoszenie udziału w konkursie

1. Uczestnik konkursu  może zgłosić  tylko jedną prezentację. Dopuszcza sie również możliwość nadesłania prezentacji opracowanej grupowo (do 5 osób).

2. Każde zgłoszenie powinno zawierać prezentację multimedialną  oraz wypełniony i podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu

3. Zgłoszenia można dokonywać w wybrany sposób poprzez:

a) wysłanie e-mailem na adres: konkursniepodlegla1918@gmail.com

b) dostarczenie osobiście na płycie CD/ DVD lub innym nośniku na adres: Dom Polonii (II piętro) Rynek Główny 14, 31-008 Kraków.

4. Zgłoszenia należy dokonywać do dnia 30 października  2019 roku.

5. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora do celów związanych z konkursem, jego promocją oraz kontrolą i rozliczaniem zadania publicznego.    

6. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich aktualizacji na warunkach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

7. Dokonanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków zawartych w regulaminie.

8. Prezentacje  zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Organizatora.

9. Autorzy prezentacji przenoszą bezpłatnie  na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do nadesłanych prac. Wyrażają tym samym zgodę na ich reprodukcję w druku oraz używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.

§ 6 Ogłoszenie wyników

1. Po upływie terminu zgłoszeń, Komisja Konkursowa dokona oceny prezentacji uwzględniając:

a) poprawność merytoryczną i językową informacji zamieszczonych w prezentacji;

b) przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji;

c) adekwatność zastosowanych zdjęć, materiałów filmowych  do przedstawionych treści;

d) kreatywność oraz pomysłowość przedstawienia tematu konkursowego;

e) uzasadnienie wyboru danej postaci historycznej;

f) techniczną poprawność wykonania prezentacji.

2. Organizator przewiduje wyłonienie trzech najlepszych prezentacji  i przyznanie im  I, II i III miejsca, a także przyznanie wyróżnienia dla prezentacji  charakteryzującej się wyjątkową oryginalnością.

3. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

4. Autorzy nagrodzonych prac zostaną powiadomieni przez Organizatora e- mailem  o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia. Informacje umieszczone zostaną również na stronie internetowej www.okp.krakow.pl

5. Wszyscy uczestnicy konkursu  otrzymają pamiątkowe dyplomy.

6. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane w szkołach, w których uczą się uczestnicy konkursu.

Załącznik nr 1 do regulaminu. Formularz zgłoszeniowy do pobrania.

Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

Partnerem projektu jest Kongres Oświaty Polonijnej.