REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ” PLAKAT NA ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI”

Założeniem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, która będzie promować uroczystości lub wydarzenia szkolne związane z obchodami Święta Niepodległości w miejscu zamieszkania uczestników konkursu.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej  z siedzibą w Krakowie, przy  ul. Brackiej  13/1 , wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000497204.

2.  Organizator powoła Komisję  Konkursową, która będzie nadzorować prawidłowy  przebieg konkursu. W skład Komisji Konkursowej wejdą przedstawiciele Organizatora oraz  osoby przez niego powołane.

3. Partnerem konkursu jest Kongres Oświaty Polonijnej.  

4. Wszelkie informacje dotyczące konkursu można pobrać ze strony www.okp.krakow.pl Ewentualne zmiany i modyfikacje regulaminu konkursu, Organizator będzie zamieszczać na wskazanej wyżej stronie.

5. Konkurs rozpoczyna się 1 kwietnia 2019 r. i trwać będzie do 30 października 2019 r.

§ 2 Cel i przedmiot konkursu

1. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy związanej z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości wśród uczniów szkół polonijnych i polskich za granicą oraz rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych i wrażliwości artystycznej uczestników konkursu.

2. Przedmiotem konkursu są prace plastyczne promujące uroczystości lub wydarzenia szkolne związane z obchodami Święta Niepodległości w miejscu zamieszkania uczestników konkursu.

3. Interpretacja tematu jest dowolna.

§ 3 Warunki uczestnictwa

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół polonijnych i polskich za granicą.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

a) 8 – 11 lat

b) 12 – 15 lat

3. Udział w konkursie jest bezpłatny.

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest  stworzenie pracy plastycznej oraz  wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez rodziców lub prawnego opiekuna dziecka (załącznik nr 1 do regulaminu). Prace przesłane bez podpisanego formularza nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem pracy konkursowej ponosi uczestnik konkursu.

§ 4 Wymagania dotyczące prac

1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną, płaską w formacie od A3 (30 x 42 cm) do B1 (70 x 100 cm).

2. Praca może być wykonana w dowolnej technice plastycznej (np. ołówek, kredka, pastele, farby, kolaż, techniki mieszane).

3. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi oraz  nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.

§ 5 Zgłoszenie udziału w konkursie

1. Uczestnik konkursu  może przedstawić tylko jedną pracę.

2. Każde zgłoszenie powinno zawierać pracę plastyczną oraz wypełniony  i podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu.

3. Zgłoszenia można dokonywać w wybrany sposób poprzez:

a) przesłanie pocztą na adres: Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej, skrytka pocztowa 257, 30-960 Kraków, Polska

b) dostarczenie osobiście na adres: Dom Polonii (II piętro), Rynek Główny 14, 31-008 Kraków.

4. Zgłoszenia należy dokonać do dnia 30 października  2019 roku.

5. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora do celów związanych z konkursem, jego promocją oraz kontrolą i rozliczaniem zadania publicznego.    

6. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich aktualizacji na warunkach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

7. Dokonanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków zawartych w regulaminie.

8. Prace zgłoszone do Konkursu nie podlegają zwrotowi.

§ 6 Ogłoszenie wyników

1.Po upływie terminu zgłoszeń, Komisja Konkursowa dokona oceny prac pod względem zgodności z tematyką, estetyki pracy, walorów artystycznych oraz kreatywnej interpretacji tematu, a następnie wyłoni zwycięzców Konkursu.

2. Organizator przewiduje wyłonienie trzech najlepszych prac w dwóch kategoriach wiekowych  i przyznanie im  I, II i III miejsca, a także wyróżnienie prac charakteryzujących się wyjątkową inwencją twórczą.  

3. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

4. Autorzy nagrodzonych prac zostaną powiadomieni przez Organizatora e- mailem  o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia. Informacje umieszczone zostaną również na stronie internetowej www.okp.krakow.pl

5. Wszyscy uczestnicy konkursu plastycznego  otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Załącznik nr 1 do regulaminu. Formularz zgłoszeniowy do pobrania.

Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

Partnerem projektu jest Kongres Oświaty Polonijnej.