Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej

ul. Bracka 13/1

31-005 Kraków

e-mail: biuro@okp.krakow.pl

Adres do korespondencji:

skrytka pocztowa 257

30-960 Kraków

Ochrona danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

  1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej, adres siedziby: ul. Bracka 13/1, 31-005 Kraków.
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@okp.krakow.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu i/lub udzielenia Panu/Pani odpowiedzi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty zaangażowane w kontakt. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywane przez czas wynikający z zasad archiwizacji dokumentacji na podstawie przepisów archiwalnych.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w rozdziale III RODO.
  7. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO.
  8. Jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji przedstawionego każdorazowo celu i bez ich podania nie jest możliwa realizacja tego celu.