REGULAMIN QUIZU HISTORYCZNEGO „CO WIESZ O POLSCE NIEPODLEGŁEJ ?”

Ogłaszając quiz pragniemy zachęcić młodzież do pogłębienia wiedzy  na temat okoliczności powstania II Rzeczypospolitej oraz  jej historii i kultury. Chcemy rozbudzić w młodych ludziach  pasje historyczne, a także  szacunek i uznanie dla osiągnięć poprzednich pokoleń Polaków.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem quizu jest Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej  z siedzibą w Krakowie, przy  ul. Brackiej  13/1 , wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000497204.

2. Partnerem działania są organizacje i szkoły zrzeszone w Kongresie Oświaty Polonijnej.  

3. Wszelkie informacje dotyczące quizu można pobrać ze strony www.okp.krakow.pl Ewentualne zmiany i modyfikacje regulaminu, Organizator będzie zamieszczać na wskazanej wyżej stronie.

4. Quiz rozpoczyna się 1 kwietnia 2019 r. i trwać będzie do 30 października 2019 r.

§ 2 Cel organizacji quizu

1.Celem organizacji quizu  jest:

a) pogłębienie wiadomości o odzyskaniu przez Polskę niepodległości oraz historii i kulturze II Rzeczypospolitej;

b) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów;

c) kształtowanie patriotyzmu i poczucia jedności narodowej;

d) stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia wiedzy w rywalizacji z innymi.

§ 3 Warunki uczestnictwa

1. Quiz adresowany jest do uczniów szkół polonijnych i polskich za granicą w wieku od 13 do 17 lat.

2. Udział w quizie jest bezpłatny.

3. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie chęci udziału w quizie koordynatorowi projektu  w swojej szkole.

4. Koordynator projektu zgłasza Organizatorowi drogą mailową listę uczestników.

5. Zgłoszenie (załącznik nr 1 do regulaminu) zawiera nazwę szkoły, adres,  imię i nazwisko uczestnika quizu oraz jego wiek. 

6. Zgłoszenia należy przesyłać na adres konkursniepodlegla1918@gmail.com do dnia 15 października 2019 r.

7. Quiz zostanie przeprowadzony w drugiej połowie października, w terminie ustalonym ze szkołami, które zgłoszą swój udział w konkursie.

§ 4 Organizacja i przebieg quizu

1. Ośrodki szkolne, które zgłoszą swój udział w konkursie powołają kilkuosobowe komisje konkursowe, których zadaniem będzie:

a) przeprowadzenie quizu za pomocą otrzymanego drogą elektroniczną arkusza konkursowego;

b) sprawdzenie wypełnionych przez uczestników quizu arkuszy zgodnie z modelem odpowiedzi;

c) przekazanie Organizatorowi protokołu z przebiegu konkursu.

2. Jeden uczestnik konkursu może wypełnić tylko jedną kartę z quizem.

3. Quiz  ma formę testu jednokrotnego wyboru.

4. Pytania mogą mieć formę tekstową lub obrazkową.

5. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt. Za błędną odpowiedź punkty nie są przyznawane.

6. Quiz  wygrywa osoba z największą ilością punktów.

7. W przypadku większej liczby osób z maksymalną lub najwyższą punktacją (powyżej 3 osób) odbędzie się dogrywka do pierwszego błędu z zestawu pytań dodatkowych.

8. Laureaci quizu otrzymają nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy.

9. Organizator przewiduje przyznanie specjalnych nagród dla trzech  ośrodków szkolnych, z których zgłosi się najwięcej uczestników quizu.

§ 5  Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych osobowych uczestników quizu jest Organizator.

2. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich aktualizacji na warunkach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

3. Uczestnik quizu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora do celów związanych z konkursem, jego promocją oraz kontrolą i rozliczaniem zadania publicznego.    

4. Dokonanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków quizu zawartych w regulaminie.

Załącznik nr 1 do regulaminu.Formularz zgłoszeniowy do pobrania.

Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

Partnerem projektu jest Kongres Oświaty Polonijnej.