Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej powstało w listopadzie 2013 roku z inicjatywy osób zainteresowanych współpracą z Polonią i Polakami zamieszkałymi za granicą w dziedzinie oświaty, kultury, nauki oraz sportu.

Główne cele działalności Stowarzyszenia to:

 • rozwijanie i propagowanie znajomości języka polskiego wśród Polonii i Polaków mieszkających za granicą;
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działania zmierzające do ochrony i zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju;
 • prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie współpracy i kontaktów międzynarodowych;
 • pomoc rodzinom i osobom polskiego pochodzenia znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 • upowszechnianie wiedzy o diasporze polskiej, jej historii i teraźniejszości;
 • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 • promocja i organizacja wolontariatu.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • współpracę z instytucjami państwowymi, władzami samorządowymi oraz innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia;
 • organizowanie dla Polonii i Polaków z zagranicy: kursów języka i kultury polskiej, pobytów turystyczno-krajoznawczych, wakacyjnych kolonii dla dzieci i młodzieży, spotkań polonijnych, wystaw, koncertów oraz innych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i sportowym;
 • wspieranie działań młodzieży polonijnej i polskiego pochodzenia zainteresowanej zdobyciem wykształcenia w Polsce;
 • pozyskiwanie środków na prace konserwatorskie i remontowe zmierzające do zachowania polskiego dziedzictwa narodowego pozostającego poza granicami kraju;
 • organizowanie szkoleń, kursów, warsztatów i konferencji;
 • przyjmowanie, organizowanie i przekazywanie pomocy charytatywnej;
 • promocję i organizację wolontariatu;
 • podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwoju kontaktów i współpracy między społeczeństwami.