Innowacyjne kształcenie pokolenia polonijnego – warsztaty metodyczne dla nauczycieli polonijnych

W ramach zadania przeprowadzono dwie edycje warsztatów metodycznych dla 77 nauczycieli polonijnych w terminach od 26.06 do 02.07.2018 r. oraz od 13 do 16.09.2018 r. Partnerem projektu było Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

W pierwsza edycji warsztatów wzięli udział nauczyciele, pedagodzy oraz liderzy oświaty polonijnej zrzeszeni w Kongresie Oświaty Polonijnej (39 osób). W programie zajęć prowadzonych przez dr hab. Ewę Lipińską i dr hab. Annę Seretny znalazły się następujące zagadnienia: specyfika nauczania użytkowników języka odziedziczonego, zintegrowane nauczanie kompetencji lingwistycznych i sprawności językowych na bazie tekstów literackich, adaptacja tekstów literackich na potrzeby kształcenia językowego oraz nauczanie języka polskiego w grupach mieszanych i w grupach o zróżnicowanym poziomie zaawansowania językowego. Podczas warsztatów odbywały się także indywidualne konsultacje metodyczne. 

Druga edycja warsztatów adresowana była do 38 nauczycieli  zrzeszonych w Forum Edukacji Polonijnej  w Irlandii Północnej. Zajęcia dotyczące wykorzystaniu nowych technologii w nauczaniu dzieci i młodzieży prowadziła dr Dominika Bucko. Omówiono korzyści i zagrożenia wynikające z włączania nowych technologii do edukacji dzieci w różnym wieku. Zaprezentowane zostały kryteria oceny materiałów internetowych do nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego oraz przykładowe strony warte polecenia. Dr Bucko przedstawiła także wybrane narzędzia do tworzenia pomocy dydaktycznych oraz  zasady tworzenia zadań typu WebQest.  Druga część warsztatów, prowadzona przez dr Agnieszkę Rabiej dotyczyła zagadnień nauki wczesnego czytania w warunkach dwu- i wielojęzyczności. Podczas zajęć upowszechniono innowacyjną metodologię nauczania języka polskiego jako drugiego dla dzieci młodszych na podstawie serii materiałów edukacyjnych „Czytam, bo lubię!” oraz omawiano problemy związane z zaburzeniami rozwoju językowego dzieci.

Warsztaty metodyczne zostały bardzo dobrze odebrane przez ich uczestników jako interesujące i będące odpowiedzią na potrzeby edukacyjne środowiska nauczycieli polonijnych. W ankietach ewaluacyjnych  beneficjenci projektu napisali m.in. „Szkolenie przyczyniło się do usystematyzowania i uporządkowania już posiadanej wiedzy oraz pozwoliło na wyciągnięcie istotnych z punktu widzenia codziennej pracy, wniosków”,  „Przygotowane warsztaty skoncentrowane zostały wokół przykładów do samodzielnego wykorzystania. Stanowiło to mocną stronę spotkania”, „Bardzo podobało mi się, że wykładowczynie w przygotowanym programie skupiły się nie tylko na treściach teoretycznych, ale zwróciły również uwagę na treści praktyczne. Zyskałyśmy sporo gotowych pomysłów i wskazówek, które możemy wykorzystać w naszej pracy”, „Duża możliwość interakcji i dyskusji z innymi uczestnikami oraz z prowadzącymi”, „Przygotowane materiały były bardzo trafnie dobrane do prezentowanych zagadnień”. 


Uczestnicy warsztatów metodycznych dla nauczycieli polonijnych z Irlandii Północnej

 

Zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku.

Partnerzy  projektu: 

Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kongres Oświaty Polonijnej 

Forum Edukacji Polonijnej  w Irlandii Północnej       

                                        

Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego 

 

Lider w działaniu czyli wakacyjny obóz dla młodzieży polskiego pochodzenia z Ukrainy

Wakacyjny obóz dla grupy młodzieży polskiego pochodzenia z Ukrainy odbywał się w dniach od 16 do 29 lipca br. w Centrum Edukacyjnym Radosna Nowina  w Piekarach  koło Krakowa. Celem projektu zatytułowanego Lider w działaniu  było  zdobycie przez  jego uczestników dodatkowych umiejętności liderskich oraz  zmotywowanie grupy do pracy w charakterze  wolontariuszy  przy organizacji  Przeglądu Najnowszych Filmów Polskich  we Lwowie i Stanisławowie.  W ramach zajęć odbyły się warsztaty kompetencyjne poświęcone takim zagadnieniom jak kreowanie roli lidera, styl pracy lidera oraz  budowanie zespołu realizującego projekt. Drugi blok  zajęć  realizowany we współpracy  z radiem RM FM poświęcony był zagadnieniom związanym z redagowaniem tekstów prasowych oraz  przeprowadzaniem relacji z wydarzeń kulturalnych. Uczestnicy obozu brali udział także w grze terenowej zorganizowanej przez pracowników Małopolskiego Instytutu Kultury, której celem był  rozwój kompetencji społecznych  oraz integracja międzykulturowa. Integracji służyły także spotkania  z polskimi rówieśnikami  ze Stanów  Zjednoczonych, Francji, Łotwy, Niemiec i Kazachstanu, którzy przebywali w tym samym czasie na terenie ośrodka w Piekarach na kursie  języka polskiego . Elementem wypoczynkowym obozu były wycieczki krajoznawczo – edukacyjne do Kopalni Soli w Bochni, Pszczyny, Ojcowskiego Parku Narodowego i  Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz zwiedzanie zabytków Krakowa.

Zadanie współfinansowano ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Partnerzy projektu

      


Śródroczny pobyt edukacyjny grupy młodzieży polonijnej ze Stanów Zjednoczonych 

W dniach od 18 do 25 listopada 2017 r. przebywała w Polsce 64 osobowa grupa młodzieży ze szkół polonijnych aglomeracji Chicago. Celem projektu było pogłębienie znajomości historii i kultury polskiej, rozwijanie kompetencji językowych oraz wiedzy o Polsce współczesnej. Podczas pobytu  w Polsce młodzież odwiedził m.in  Muzeum Powstania Warszawskiego, obóz zagłady Auschwitz-Birkenau, Jasną Górę, Kopalnię Soli  w Wieliczce oraz  Zamek Królewski na Wawelu. Uczestnicy pobytu brali udział także w zajęciach językowych i grze terenowej zorganizowanej przez  Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Partnerem projektu była Academic Quality Council w Chicago.

Film z pobytu  młodzieży polonijnej w Polsce można zobaczyć na stronie https://youtu.be/vUPq_hLRDtc

Współorganizator projektu

 

 

Kurs języka polskiego dla osób z Ukrainy zakończony egzaminem certyfikatowym

Fundacja Wolność i Demokracja  przy współpracy ze SOiKP zorganizowała w Krakowie w dniach  od 12 do 20 listopada  kurs języka polskiego dla osób dorosłych z Ukrainy zakończony egzaminem certyfikatowym.
Uczestnikami  kursu byli nauczyciele polscy reprezentujący wszystkie rejony Ukrainy, w sumie 34 osoby. Kursanci ze względu na stopień znajomości języka polskiego zostali podzieleni na 2 grupy ( poziom B2 i C1). Zajęcia językowe prowadzili wykładowcy  z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Międzynarodowego Centrum Kształcenia  Politechniki Krakowskiej oraz osoby zajmujące się nauczaniem języka polskiego na Ukrainie. Program kursu obejmował  m.in. takie zagadnienia jak rozumienie tekstu ze słuchu,   poprawność  gramatyczna  i stylistyczna wypowiedzi oraz  rozumienie tekstów pisanych.
W czasie wolnym od zajęć uczestnicy kursu  zwiedzali Kraków, Wadowice i Kalwarie Zebrzydowską.

Projekt współfinansowany przez Senat w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Partnerem  projektu była Fundacja Wolność i Demokracja


Młodzież ze Wschodu na Światowych Dniach Młodzieży Kraków 2016

Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej zaprosiło do udziału w Światowych Dniach Młodzieży dwustuosobową grupę młodzieży  polskiego pochodzenia z Ukrainy i Białorusi. Na spotkanie z papieżem przyjechali młodzi ludzie z Żytomierza, Berdyczowa, Korostenia, Olewska, Doliny, Romanowa oraz Mińska. Pielgrzymi ze Wschodu  mieszkali na polu namiotowym zorganizowanym w  Centrum Macierz Polonii  w Woli Więcławskiej przez znanego krakowskiego społecznika  Marka  Pateckiego. Przebywali tam razem z polskimi harcerzami z Wielkiej Brytanii (hufiec „Mazowsze”  i „Wrocław”)  oraz wolontariuszami ze Związku Strzeleckiego „Strzelec”. W sumie na terenie centrum zakwaterowano ponad 6.000 uczestników Światowych Dni Młodzieży.

Program Światowych Dni Młodzieży obejmował spotkania młodzieży z Ojcem Świętym Franciszkiem, oraz towarzyszące im imprezy o charakterze duchowym i kulturalnym, takie jak: nabożeństwa, katechezy, spotkania ze znanymi wspólnotami i ruchami religijnymi działającymi na całym świecie oraz koncerty, przedstawienia i  zwiedzanie zabytków miasta. Jedna z uczestniczek wydarzenia tak wspomina swój pobyt w Krakowie: „….ulice były kolorowe, na każdej można było spotkać pielgrzymów z różnych zakątków świata (…) panowała atmosfera radości ciepła, przyjaźni, entuzjazmu, uśmiechu,  młodzieńczego zapału (…) naszą grupę witano gorącymi brawami, a młodzież odpowiadała na nie (…) mając dookoła siebie szczęśliwych ludzi, sam zaczynasz się tak czuć

Dwa centralne wydarzenia ŚDM odbyły się na Campusie Misericordiae w miejscowości Brzegi koło Wieliczki, obejmującym teren o powierzchni ponad 200 hektarów. Trzydziestego lipca miało tam miejsce wieczorne czuwanie młodzieży całego świata z papieżem Franciszkiem,  a  31 lipca  odbyła się Msza Posłania na zakończenie Światowych Dni Młodzieży 2016.

Młodzież  z Żytomierza tak opisała swój pobyt w Krakowie: ” Ojciec Święty Franciszek powiedział, że każdy człowiek powinien w swoim życiu pozostawić za sobą ślad. Bez wątpienia papież Franciszek pozostawił w sercach wszystkich, kto przybył do Krakowa, taki ślad. Każdy, kto w tych dniach był w Krakowie, z pewnością doświadczył mocy wiary, radości i kolorytu świata. Pielgrzymom po spotkaniu w Krakowie pozostanie to, co przetrwa lata, przyjaźń!”

Projekt dofinansowany przez Kancelarię  Senatu RP w zakresie opieki nad Polonią  i Polakami za granicą w 2016 r.

Współorganizatorzy projektu

Centrum Macierz Polonii w Woli Więcławskiej

Autocentrum I.M. Patecki

Krakowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”


Wakacyjny obóz edukacyjny dla liderów w terminie od 3 do 16 lipca. 

Po raz drugi stowarzyszenie w partnerstwie z Fundacją im. ks. Siemaszki. realizowało w okresie wakacyjnym obóz dla młodzieży polskiego pochodzenia. Uczestnicy projektu, w sumie 24 osoby,  pochodzili  z Białorusi, Francji, Kazachstanu, Litwy, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Ukrainy i Włoch. Wspólnie z kilkuosobową grupą młodzieży z Polski liderzy uczestniczyli w międzykulturowych warsztatach prowadzonych metodami typu „teambuilding”.  Zagadnienia zrealizowane podczas zajęć  dotyczyły   komunikacji  międzykulturowej, aspektów przywództwa oraz  funkcji lidera w swoim środowisku.  W ramach warsztatów prowadzono również  krótkie wykłady, aby przekazać minimum teorii z zakresu edukacji międzykulturowej. Zajęcia urozmaicano grami typu „energizer”, które miały zachęcić  młodzież do pracy grupowej. Uczestnicy projektu  w trakcie swojego dwutygodniowego pobytu w Piekarach doskonalili także znajomość języka polskiego. Zajęcia prowadziły  lektorki z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Ich autorski program nauczania  obejmował ćwiczenia gramatyczno-leksykalne, recytatorskie, redakcyjne oraz komunikację interpersonalną i  autoprezentację.

Atrakcyjnym elementem wakacyjnego pobytu młodzieży w Małopolsce  był program edukacyjno-krajoznawczy promujący walory turystyczne regionu. Młodzież zwiedziła  Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu, Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach, Ojcowski Park Narodowy, Kopalnię Soli w Wieliczce, Kopalnię Srebra w Górach Tarnowskich  oraz  Muzeum Zamkowe w Pszczynie. W programie obozu  nie mogło również zabraknąć zwiedzania Krakowa i  miejsc ważnych dla polskiej historii i kultury –  Drogi  Królewskiej, Rynku Głównego , Zamku Królewskiego na Wawelu oraz żydowskiego Kazimierza. W ramach programu rekreacyjnego młodzież brała udział w zorganizowanych  zajęciach tanecznych i  sportowych.

Zadanie  współfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Wakacyjny wypoczynek dla młodzieży polonijnej i polskiego pochodzenia ze Wschodu w terminie od 19 lipca do 1 sierpnia.

W 2015 roku stowarzyszenie wspólnie z Fundacją  im. ks. Siemaszki zrealizowało  dwa zadania o charakterze oświatowym. Pierwszym z nich były warsztaty plastyczne dla młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu,  w których wzięło udział  16 osób z Białorusi, Ukrainy i Litwy. Ten pilotażowy projekt adresowany do osób uzdolnionych plastycznie miał na celu doskonalenie ich umiejętności oraz stworzenie młodzieży warunków do pracy twórczej. W programie warsztatów znalazły się  zajęcia w pracowni ceramicznej, szkolenia  plastyczne oraz plenery malarskie. Efektem końcowym projektu była wystawa prac młodych artystów, którą przez miesiąc można było oglądać w krakowskim Domu Polonii.

Adresatami drugiego zadania była młodzież polonijna zainteresowana pogłębieniem znajomości języka i kultury polskiej. Uczestniczyła w nim 22 osobowa grupa młodzieży  z Francji, Włoch, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych oraz Peru. W programie  wakacyjnego pobytu w Małopolsce oprócz zajęć językowych prowadzonych przez doświadczonych lektorów znalazły się wycieczki edukacyjne do Krakowa, Kopalni  Soli w Wieliczce, Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Zakopanego.
Realizacja obydwu zadań odbyła się w terminie od 19 lipca do 1 sierpnia w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina” w Piekarach koło Krakowa.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

2014

Międzynarodowa współpraca szkół – pobyt w Małopolsce uczniów ze  Lwowa 

Pobyt w Małopolsce 25 osobowej grupy uczniów ze Szkoły Średniej nr 24 im. M. Konopnickiej we Lwowie był kontynuacją trwającej od dziesięciu lat współpracy między szkołą lwowską a Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Szarowie.

Jej efektem są wspólne projekty edukacyjne i sportowe służące integracji młodzieży oraz  wzajemnemu poznaniu się. Ważnym rezultatem zadania było wsparcie działalności oświatowej lwowskiej szkoły średniej nr 24, w której zajęcia prowadzone są w języku polskim i do której uczęszcza młodzież polskiego pochodzenia. Jest to jedna z dwóch placówek tego typu działających we Lwowie.

Podczas pobytu w Małopolsce młodzież lwowska miała okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat historii i kultury polskiej, wysłuchać prelekcji poświęconej Unii Europejskiej – jej celach i założeniach oraz poznać wspólne dziedzictwo kulturowe.

Jednym z założeń organizacyjnych pobytu była promocja zajęć sportowych oraz aktywnego odbioru kultury. Temu celowi służyły zawody sportowe, wycieczki krajoznawcze do Krynicy i Kopalni Soli w Wieliczce oraz gra terenowa rozegrana w Puszczy Niepołomickiej. Współorganizatorem projektu był Uczniowski Klub Sportowy „Alfa” działający przy gimnazjum w Szarowie.

Zobacz zdjęcia


Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

MEN lewe